Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w WIEDNIU Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w WIEDNIU

Regulamin

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY POLSKIEJ IM. JANA III SOBIESKIEGO PRZY
AMBASADZIE RP W WIEDNIU

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Rodziców Szkoły Polskiej (SP) w Wiedniu, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie Oświaty z 7 września1991 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 329) z późn. zmianami oraz zgodnie ze Statutem Szkoły Polskiej.

§ 2

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły Polskiej im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu.

§ 3

Rada Rodziców stanowi demokratycznie wybraną grupę przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów SP.

§ 4

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców. Jest organem społecznym, samorządnym, doradczym i opiniującym, współdziałającym z Dyrektor SP, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, z instytucjami pozaszkolnymi oraz Radami Rodziców z innych szkół.

§ 5

Dla właściwego funkcjonowania Rady Rodziców konieczne jest, aby działała ona jako autentyczny organ szkolny. Oznacza to, że:

 • Rada Rodziców jest organem autonomicznym, całkowicie niezależnym od Rady Pedagogicznej oraz Dyrektor SP, co przejawia się przede wszystkim w sposobie wybierania jej członków,
 • struktura organizacyjna Rady Rodziców, sposób jej pracy i podejmowanie decyzji powinny zapewnić jej niezbędną operatywność,
 • konieczne jest bieżące przekazywanie informacji ogółowi rodziców o prowadzonych przez radę działaniach,
 • Rada Rodziców musi posiadać własny budżet i sprawnie nim zarządzać.

§ 6

Rada Rodziców może zgłaszać pod adresem Dyrektor SP wnioski i opinie dotyczące SP.

§ 7

Rada Rodziców może podejmować działania na rzecz poprawy warunków nauki i pracy w SP.

§ 8

Rada Rodziców opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków.

§ 9

Podstawowe zadania Rady Rodziców określa niniejszy regulamin, wprowadzony uchwałą Rady Rodziców Szkoły Polskiej im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu na zebraniu w dniu 12.03.2011 r. i przegłosowany zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Rozdział II
CELE I ZADANIA RADY

§ 1

Działalność Rady Rodziców nie jest nastawiona na zysk, a głównym jej celem jest współdziałanie rodziców i organów SPw realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych SP.

§ 2

Do zadań Rady Rodziców należy szczególnie:

 • pobudzenie i organizowanie różnych form aktywności jak najliczniejszej grupy rodziców i uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań SP,
 • gromadzenie funduszy niezbędnych do wspomagania działalności SP, a także ustalanie zasad wykorzystywania tych funduszy,
 • organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, mających na celu wspieranie wychowania patriotycznego i kształtowania tożsamości narodowej poprzez poznawanie polskiej kultury,
 • organizowanie wsparcia dla uczniów słabszych,
 • opiniowanie, konsultowanie i doradzanie organom SP w takich zagadnieniach, jak: program i harmonogram poprawy efektywności ksztalcenia i wychowania uczniow SP, wybór progamów nauczania i podręczników, zapewnianie dostępu do materiałów edukacyjnych, itp.
 • współudział w bieżącym i perspektywistycznym planowaniu pracy SP np. poprzez wspólne planowanie wydatków, organizowanie jubileuszy, wycieczek, konkursów oraz innej działalności, która wymaga współdzialania i zaangażowania pozostałych organów SP,
 • pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy SP,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 • podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla SP, na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,
 • wyrażanie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu dla potrzeb awansu zawodowego,
 • opiniowanie Statutu Rady Rodziców,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora SP.

Rozdział III
ORGANIZACJA RADY I ZASADY JEJ PRACY

§ 1

Wybory do nowej Rady Rodziców powinny być przeprowadzone do 15 października, na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, po upływie kadencji Rady ustępującej.

§ 2

W skład Rady wchodzi minimum po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych lub jawnych wyborach, przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału na zebraniach klasowych we wrześniu, zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.

§ 3

Sposród wszystkich czlonków Rady Rodziców wybierany jest w glosowaniu jawnym lub tajnym:

 • zarząd (liczący 6 osób): przewodniczący, z-ca przewodniczącego, skarbnik, z-ca skarbnika, sekretarz, z-ca sekretarza;
 • Komisja Rewizyjna jako organ kontrolujący (licząca 3 osoby): przewodniczący i dwóch członków.

§ 4

Do obowiązków członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej należy:

 • Przewodniczacy (i jego zastępca) organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz. Zastępca przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności;
 • Skarbnik (i zastępca skarbnika) – prowadzi uproszczoną księgę finansową przychodów i wydatków oraz dysponuje dowodami wpłat i wypłat;
 • Sekretarz (i jego zastępca) – odpowiada za protokoły posiedzeń i prowadzenie księgi protokołów;
 • Komisja Rewizyjna – zadaniem Komisji jest bieżąca i podsumowująca kadencję kontrola finansowych działań Rady. Kadencja komisji kończy się z upływem kadencji Rady Rodziców.

§ 5

Wybory do zarządu Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej odbywają się na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców, przy minimum połowie członków Rady Rodziców, zwykłą większością głosów. O sposobie głosowania każdorazowo decydują członkowie Rady Rodziców.

§ 6

Liczba kandydatów do tych organów nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić swoją zgodę na kandydowanie.

§ 7

Kadencja Rady oraz jej organów (Zarząd Rady, Komisja Rewizyjna) trwa 2 lata. Niemniej jednak po upływie pierwszego roku działalności Rady na zebraniu sprawozdawczym zostają przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Rodziców. Członkowie Rady, których dzieci z klas programowo najwyższych ukończyły edukację i opuściły SP w środku kadencji Rady, zostają zastąpieni przez członków klasowych rad rodziców z klas programowo niższych. W ten sposób zostaje zrealizowany punkt o obowiązku powoływania Rady Rodziców w każdym roku szkolnym na nowo.

§ 8

Pierwsze w roku szkolnym Walne Zebranie Rady musi odbyć się najpóźniej do 15 października. Porządek zebrania musi uwzględnić:

 • wysłuchanie sprawozdania Zarządu Rady (merytorycznego i finansowego),
 • wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 • udzielenie absolutorium w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu,
 • ustalenie wysokości składek rodziców na Fundusz Rady Rodziców,
 • wolne glosy i wnioski,
 • w wypadku zakończenia kadencji Rady – wybór nowej,
 • w wypadku upłynięcia pierwszego roku kadencji – wybory uzupełniające.

§ 9

Jeżeli zebranie sprawozdawczo – wyborcze nie wyłoni nowego skladu Rady, kadencja dotychczasowej Rady zostaje przedłużona o rok.

§ 10

Rada spotyka się na zebraniach organizowanych minimum 4 razy w roku szkolnym. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana co najmniej dwukrotnie w okresie kadencji dokonać kontroli pracy Rady Rodziców (po zakończeniu pierwszego, a następnie po upływie drugiego roku kadencji).

§ 11

Do podstawowych zadań Rady należy:

 • opracowanie preliminarza dochodów i wydatków – do końca października,
 • podejmowanie decyzji w sprawach wydatków uprzednio nieprzewidzianych w preliminarzu,
 • ustalenie harmonogramu posiedzeń,
 • ustalenie zasad komunikowania się w okresie pomiędzy posiedzeniami.

§ 12

Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie tajne, gdy dotyczą one spraw personalnych i głosowanie jawne, gdy dotyczą innych spraw. Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeśli zostanie przeglosowa wiekszością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% czlonków Rady Rodziców.

§ 13

Posiedzenia Rady zwoluje przewodniczący, powiadamiając czlonków Rady co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia, w formie pisemnej.

§ 14

Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane z inicjatywy członków Rady, Rady Pedagogicznej czy Dyrekcji Szkoły Polskiej z zachowaniem terminu 14 dni do terminu posiedzenia, w formie pisemnej.

§ 15

Zebrania są protokołowane.

§ 16

Uchwały na posiedzeniach podejmuje się zwykłą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% członków Rady Rodziców.

§ 17

Listę uczestników posiedzenia oraz quorum dokumenruje każdorazowo sekretarz lub jego zastępca i załącza do protokołu.

§ 18

Zebrania Rady oraz posiedzenia Zarządu Rady mają charakter otwarty. Mogą w nich uczestniczyć rodzice niewchodzący w sklad Rady oraz zaproszeni goscie: czlonkowie Rady Pedagogicznej, Dyrektor SP, osoby nie zwiazane bezposrednio z SP.

Rozdział IV
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY

§ 1

Rada gromadzi fundusze przeznaczone na działalność ujętą w regulaminie.

§ 2

Środki finansowe Rady Rodziców pochodzą z :

 • składek rodziców, ustalanych rokrocznie na pierwszym walnym zebraniu w nowym roku szkolnym, wpłacanych dobrowolnie jednorazowo (w terminie do 15 listopada) lub w uzasadnionych przypadkach w dwóch ratach na początku każdego semestru. (w tym: za jedno dziecko 100% wplaty, drugie dziecko 50% wplaty, trzecie dziecko i kolejne są zwolnione z oplaty),
 • darowizn,
 • innych form wsparcia finansowego.

§ 3

Funduszem Rady Rodziców zarządza Zarząd Rady zgodnie z jak najlepiej pojętym interesem Polskiej Szkoły.

§ 4

Środki finansowe Rada gromadzi w banku na bieżącym rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym.

§ 5

Bezpośredni dostęp do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego mają upoważnieni przez Radę Rodziców przedstawiciele Zarządu Rady, w tym skarbnik obowiazkowo.

§ 6

Środki finansowe wydatkowane są zgodnie z ustalonym preliminarzem.

§ 7

Za miniony rok szkolny, na pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu Rady Rodziców, Rada przygotowuje i przedstawia sprawozdanie finansowe.

§ 8

W przypadku, gdy ze środkow Rady mają być pokryte koszty najmu pomieszczeń, Rada zastrzega sobie prawo opiniowania projektów umów najmu.

§ 9

Wszystkie wydatki ponoszone przez Radę ze zgromadzonych środków finansowych są dokumentowane w postaci faktur zakupu, rachunków sklepowych.

§ 10

Na dowodach stanowiących podstawę wypłaty musi znajdować się akceptacja przewodniczącego, skarbnika lub jego zastępcy.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

Regulamin ten może być w całości lub w części zmieniony albo zaktualizowany na podstawie odrębnej uchwały przegłosowanej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% członków Rady Rodziców.

§ 2

Dla sprawnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych zaistniałych pomiędzy organami Szkoły Polskiej a Radą Rodziców wprowadza się możliwość odwołania się do organów nadrzędnych wobec Szkoły Polskiej.

§ 3

Rada Rodziców posługuje się własną pieczątką o następujacej treści:

Rada Rodzicow Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Wiedniu Promenadeweg 3 1230 Wien

Zgubienie lub zniszczenie pieczątki powoduje konieczność zmiany treści przy zamawianiu nowej.

 

Zmiana tresci regulaminu Rady Rodzicow w czesci dotyczacej oplat skladek (Rozdzial IV, § 2) zostala wprowadzona na zebraniu Rady Rodzicow Szkoły Polskiej im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu w dniu 07.03.2015 r i przeglosowana zwykla wiekszoscia glosow w glosowaniu jawnym.