Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w WIEDNIU Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w WIEDNIU

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zobowiązuje się zapewnić dostępność strony
internetowej www.wieden.orpeg.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w
sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.wieden.orpeg.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2013

Data ostatniej dużej aktualizacji: 16.02.2023

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.
Oświadczenie sporządzono dnia 16.02.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny
przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Hanna Kaczmarczyk,
adres poczty elektronicznej wieden@orpeg.pl 

Można się także kontaktować dzwoniąc na numer telefonu 004318884158181.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia
informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo
dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane
osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie
alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o
tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2

miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do  Rzecznika Praw
Obywatelskich .

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

1. Dane adresowe Szkoły Polskiej im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w
Wiedniu:

tel. 004318884158181

1230 Wiedeń

Promenadeweg 3

e-mail: wieden@orpeg.pl

Brama wjazdowa na teren jest otwarta w czasie zajęć lekcyjnych. Wejście do głównego
budynku, prawe skrzydło bezpośrednio z dziedzińca. W budynku dostępna jest winda towarowa,
używana jedynie w przypadkach uzasadnionych. Jest do niej podjazd dla wózków inwalidzkich.
Wejście na 3. piętro odbywa się schodami. Wejście do małego budynku jest bezpośrednio z
chodnika.

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji
poświęconej temu tematowi.